BÉTA VÁLTOZAT v0.9.3 - Részletek...
 

Részletek
Mit tegyek ha a termék hibás?

Kérjük mihamarabb értesítsen minekt a nálunk vásárolt termék esetleges hináíról vagy ha ön már regisztrált partnerünk ezt on-line is megteheti hibabejelentés menüpontok alatt!

Bejelentésnél kérjük vege figyelembe a következő irányelveket:

( a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi törvény (Ptk.) 30-311 §-ai alapján)


A megrendelés hibás teljesítése esetén ( nem felel meg a szerződésben meghatározotttulajdonságoknak, nem megfelelő használati útmutató miatt) a teljesítést követő 6 hónaponbelül a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást, vagy elállhat aszerződéstől. A teljesítés időpontjától számított kétéves, rejtett hiba esetén hároméves elévülésihatáridő alatt érvényesíthetőek a szavatossági igények.Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítéstkövető hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, hat hónapután a fogyasztóra hárul a hibás teljesítés bizonyításának terhe.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen azanyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Kicserélés vagy elállásesetén a fogyasztó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely arendeltetésszerű használat következménye. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül afogyasztó a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályaiszerint. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekintézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a fogyasztói szerződés hibásteljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézésesorán ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyátképező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötésétbizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazolóbizonylatot.


A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzít:

- a fogyasztó nevét, címét
- a fogyasztási cikk ( a továbbiakban áru ) megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,* a hiba bejelentésének időpontját
- a hiba leírását,* a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- a kifogás rendezésének módját


Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását ajegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha aforgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudnyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az árutulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelőhatáridőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Aforgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt naponbelül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kelltüntetni a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áruátvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.




  • Banner
  • Banner